Skip to main content

Magistrates’ Courts Protocol for Listing Cases where the Welsh Language is used – Y Llysoedd Ynadon Protocol ar gyfer Rhestru Achosion lle mae’r Iaith Gymraeg yn cael ei defnyddio

|General|Protocols

Her Majesty’s Courts Service has adopted the principle that in the conduct of public business and the administration of justice in Wales it will treat the English and Welsh languages on a basis of equality.

Mae Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd yn trin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail gydradd wrth ymgymryd â busnes cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru.