Skip to main content

Business and Property Courts Judges in Wales / Barnwyr y Llysoedd Busnes ac Eiddo yng Nghymru

Mr Justice Marcus Smith

Sir Marcus Smith was called to the Bar in 1991 and took silk in 2010. He was appointed a chairman of the Competition Appeal Tribunal in 2009 and was the chair of the Appeals Committee of the Human Fertilisation and Embryology Authority between 2015 and 2017.

He was appointed a Justice of the High Court , Chancery Division, in January 2017. In that capacity, he continues to sit as a chairman of the Competition Appeal Tribunal. He is also authorised to sit as a judge of the Financial List; as a judge of the Patents Court; as a judge of the Administrative Court; and as a judge of the Upper Tribunal (Tax and Chancery).

Marcus is the Business and Property Courts Supervising Judge for the Midland, Western and Wales Circuits, and regularly sits in Birmingham, Bristol, Cardiff and other courts on these circuits.

Marcus is the author of many legal texts and articles, most notably The Law of Assignment, now in its third edition with OUP, one of the leading texts on intangible property.

Mr Ustus Marcus Smith

Cafodd Syr Marcus Smith ei alw i’r Bar yn 1991 a chymerodd sidan yn 2010. Cafodd ei benodi yn gadeirydd y Tribiwnlys Apeliadau Cystadleuaeth yn 2009 a bu’n gadeirydd Pwyllgor Apeliadau’r Awdurdod Ffrwythloni Dynol ac Embryoleg rhwng 2015 a 2017.

Fe gafodd ei benodi yn Farnwr yr Uchel Lys, Adran Siawnsri, ym mis Ionawr 2017. Yn y swydd honno, mae’n parhau i fod yn gadeirydd y Tribiwnlys Apeliadau Cystadleuaeth. Mae hefyd wedi’i awdurdodi i eistedd fel barnwr y Rhestr Ariannol; fel barnwr y Llys Patentau; fel barnwr y Llys Gweinyddol; ac fel barnwr yr Uwch Dribiwnlys (Treth a Siawnsri).

Marcus yw Barnwr Goruchwylio Llysoedd Busnes ac Eiddo Cylchdaith Canolbarth Lloegr, Gorllewin Lloegr a Chymru, ac mae’n eistedd yn rheolaidd ym Mirmingham, Bryste, Caerdydd a llysoedd eraill ar y cylchdeithiau hyn.

Marcus yw awdur llawer o bapurau ac erthyglau cyfreithiol, yn fwyaf nodedig The Law of Assignment, sydd bellach yn ei drydydd argraffiad gydag OUP, un o’r prif destunau ar eiddo anniriaethol.


HHJ Jarman QC

HHJ Milwyn Jarman QC was called to the Bar in 1980 in Gray’s Inn, where he is now a Bencher.  He  took silk in 2001 and was made a recorder the following year He was appointed as a Senior Circuit Judge (Chancery Judge for Wales) in 2007. He is also authorised to sit as a Deputy High Court Judge in the Queen’s Bench Division, including Technology and Construction, Circuit Commercial Administrative and Planning Courts. He also sits as a judge of the Upper Tribunal, in the Land, Chancery and Tax, and Immigration and Asylum Chambers. He has been a tutor judge on the Judicial College Specialist Civil Seminars since 2008. He is an advisory editor of Sweet & Maxwell Civil Procedure and an editor of the University of Wales series “The Public Law of Wales.” In 2018 he became a member of the Civil Procedure Rule Committee.

Ei Anrhydedd y Barnwr Jarman CF

Cafodd Ei Anrhydedd y Barnwr Milwyn Jarman CF ei alw i’r Bar yn 1980 yn Gray’s Inn, lle mae bellach yn Feinciwr.  Cymerodd sidan yn 2001 a chafodd ei wneud yn gofiadur y flwyddyn ganlynol. Cafodd ei benodi yn Uwch Farnwr Cylchdaith (Barnwr Siawnsri Cymru) yn 2007. Mae hefyd wedi’i awdurdodi i eistedd fel Dirprwy Farnwr Uchel Lys yn Adran Mainc y Frenhines, gan gynnwys yn y Llys Technoleg ac Adeiladwaith, Llys Masnach y Gylchdaith, y Llys Gweinyddol a’r Llys Cynllunio. Mae hefyd yn eistedd fel barnwr yn yr Uwch Dribiwnlys, yn y Siambrau Tir, Siawnsri a Threth, a Mewnfudo a Lloches. Mae’n Farnwr sy’n tiwtora ar Seminarau Sifil Arbenigol y Coleg Barnwrol ers 2008. Mae’n olygydd ymgynghorol Sweet & Maxwell Civil Procedure ac yn olygydd cyfres Prifysgol Cymru “Cyfraith Gyhoeddus Cymru.” Yn 2018 daeth yn aelod o’r Pwyllgor Rheolau Trefniadaeth Sifil.


HHJ Andrew KeyserHHJ Keyser QC

His Honour Judge Keyser QC is the Circuit Commercial judge and the principal Technology and Construction Court judge for Wales and also sits in the Chancery Division.  Educated at Cardiff High School and Balliol College, Oxford, he was called to the bar in 1986 and practised from chambers in Cardiff.  He was appointed a recorder in 2002.  In 2006 he took silk and was approved to sit in the TCC. In 2008 he was authorised to sit as a deputy judge in the Queen’s Bench Division and the Chancery Division. He was appointed in 2011 as a Circuit Judge in Leeds, where he was the principal TCC judge.  In 2012 he was appointed a Senior Circuit Judge and returned to Cardiff as the Mercantile (now Circuit Commercial) judge. He also sits in the Administrative Court and the Planning Court.

Ei Anrhydedd y Barnwr Keyser CF

Ei Anrhydedd y Barnwr Keyser CF yw Barnwr Masnach y Gylchdaith a phrif farnwr Llys Technoleg ac Adeiladwaith Cymru ac mae hefyd yn aelod o’r Adran Siawnsri.  Fe’i addysgwyd yn Ysgol Uwchradd Caerdydd a Choleg Balliol, Rhydychen; cafodd ei alw i’r bar ym 1986 a bu iddo ymarfer o’r siambrau yng Nghaerdydd.  Fe gafodd ei benodi yn gofiadur yn 2002.  Yn 2006 cymerodd sidan ac fe’i gymeradwywyd i eistedd yn y TCC. Yn 2008 fe’i awdurdodwyd i eistedd fel dirprwy farnwr yn Adran Mainc y Frenhines a’r Adran Siawnsri. Fe’i benodwyd yn 2011 yn Farnwr Cylchdaith yn Leeds, lle’r oedd yn brif farnwr TCC.  Yn 2012 fe’i benodwyd yn Uwch Farnwr Cylchdaith a bu iddo ddychwelyd i Gaerdydd fel barnwr Mercantile (Barnwr Masnach y Gylchdaith erbyn hyn). Mae hefyd yn eistedd yn y Llys Gweinyddol a’r Llys Cynllunio.


HHJ Harrison

HHJ Harrison is the Designated Civil Judge for Wales. He was called to the bar at Lincoln’s Inn in 1988. He practised as a barrister in chambers in Cardiff specialising in personal injury and catastrophic injury claims. He was appointed a Recorder (crime and civil) in 2005. He was appointed in as a Circuit Judge 2016 and a Senior Circuit Judge and Deputy High Court Judge of the Queen’s Bench Division in 2017.  In 2019 he was authorised to sit in the Chancery Division and in the Administrative Court.

Ei Anrhydedd y Barnwr Harrison

Ei Anrhydedd y Barnwr Harrison yw Barnwr Sifil Dynodedig Cymru. Cafodd ei alw i’r bar yn Lincoln’s Inn yn 1988. Bu’n ymarfer fel bargyfreithiwr mewn siambrau yng Nghaerdydd yn arbenigo mewn anafiadau personol a hawliadau am anafiadau difrifol. Fe’i benodwyd yn Gofiadur (troseddol a sifil) yn 2005. Fe’i benodwyd yn Farnwr Cylchdaith yn 2016 ac yn Uwch Farnwr Cylchdaith a Dirprwy Farnwr Uchel Lys Adran Mainc y Frenhines yn 2017.  Yn 2019 cafodd ei awdurdodi i eistedd yn yr Adran Siawnsri ac yn y Llys Gweinyddol.


DJ Hywel JamesDJ James

District Judge James was a Solicitor admitted in 1986. He was appointed as a full time District Judge sitting at the Cardiff Civil Justice Centre in 2010. He is a Civil Tutor with the Judicial College. He is also a Judicial College Training Lead for Welsh Law and Language and a Deputy Liaison Judge for the Welsh language. He co-authors the Wales E-Letter.

Y Barnwr Rhanbarth James

Roedd y Barnwr Rhanbarth James yn Gyfreithiwr a dderbyniwyd ym 1986. Fe’i benodwyd yn Farnwr Rhanbarth llawn amser yn eistedd yng Nghanolfan Gyfiawnder Sifil Caerdydd yn 2010. Mae’n Diwtor Sifil gyda’r Coleg Barnwrol. Mae hefyd yn Arweinydd Hyfforddiant y Coleg Barnwrol ar gyfer Cyfraith Cymru a’r iaith Gymraeg ac yn Ddirprwy Farnwr Cyswllt y Gymraeg. Mae’n cyd-awduro E-Lythyr Cymru.


DJ Robert Vernon DJ Vernon

District Judge Vernon was called to the Bar in 2000 and had a mixed civil practice in Cardiff.  He was appointed a District Judge in April 2018 and was authorised to sit as a specialist District Judge of the Business and Property Courts in Wales in April 2019 in Cardiff.

Y Barnwr Rhanbarth Vernon

Cafodd y Barnwr Rhanbarth Vernon ei alw i’r Bar yn 2000 a chafodd ymarfer sifil cymysg yng Nghaerdydd.  Cafodd ei benodi yn Farnwr Rhanbarth ym mis Ebrill 2018 ac fe’i awdurdodwyd i eistedd fel Barnwr Rhanbarth arbenigol y Llysoedd Busnes ac Eiddo yng Nghymru ym mis Ebrill 2019 yng Nghaerdydd.


DJ Coates

District Judge Coates was admitted as a solicitor in September 1996 and appointed as a DDJ in 2011, and as a DJ in February 2016.

Y Barnwr Rhanbarth Coates

Derbyniwyd y Barnwr Rhanbarth Coates yn gyfreithiwr ym mis Medi 1996 a’i phenodi’n Ddirprwy Farnwr Rhanbarth yn 2011, ac fel Barnwr Rhanbarth ym mis Chwefror 2016.


DJ Morgan

District Judge Morgan was admitted as a Solicitor in 1979 and was a Partner in one of the larger practices in South Wales based in Newport. He specialised in catastrophic personal  injury cases though had experience  during his career of the work undertaken by the Business and Property Court. DJ Morgan was appointed a Deputy District Judge in 1990 and a full time District Judge in 2010 , he has been based at Cardiff Civil Justice Centre since 2014.

Y Barnwr Rhanbarth Morgan

Derbyniwyd y Barnwr Rhanbarth Morgan yn Gyfreithiwr yn 1979 a bu’n Bartner yn un o’r cwmnïau mwyaf yn Ne Cymru yng Nghasnewydd. Roedd yn arbenigo mewn achosion o anafiadau personol difrifol er bod ganddo brofiad yn ystod ei yrfa o’r gwaith a wnaed gan y Llys Busnes ac Eiddo. Penodwyd y Barnwr Rhanbarth Morgan yn Ddirprwy Farnwr Rhanbarth yn 1990 ac yn Farnwr Rhanbarth llawn amser yn 2010; mae wedi bod yn gweithio yng Nghanolfan Gyfiawnder Sifil Caerdydd ers 2014.


DJ Jones-Evans

District Judge Merfyn Jones-Evans practices as  a solicitor in North Wales.  He was appointed as a  Deputy District Judge in 2005 and as full time in 2008.  He sits as an Equality Act Judge and is a fluent Welsh Speaker. He is based in North West Wales.

Y Barnwr Rhanbarth Jones-Evans

Roedd y Barnwr Rhanbarth Merfyn Jones-Evans yn ymarfer fel cyfreithiwr yng Ngogledd Cymru.  Cafodd ei benodi’n Ddirprwy Farnwr Rhanbarth yn 2005 ac yn Farnwr llawn amser yn 2008.  Mae’n eistedd fel Barnwr y Ddeddf Cydraddoldeb ac mae’n Siaradwr Cymraeg rhugl. Mae wedi’i leoli yng Ngogledd Orllewin Cymru.


DJ Gareth Humphreys DJ Humphreys

District Judge Humphreys was admitted as a Solicitor in 1990. He pursued a career as a Litigation Lawyer with a large regional practice in Chester and North Wales. He was appointed a Deputy District judge in 2005 and a District Judge in 2013, based at Wrexham County Court. In addition to his BPC work, he is also the Regional Costs Judge for North Wales as well as a Supervising Judge for Deputy District Judges on the Wales Circuit. He is a fluent Welsh speaker and able to conduct hearings entirely through the medium of Welsh.

Y Barnwr Rhanbarth Humphreys

Derbyniwyd y Barnwr Rhanbarth Humphreys fel Cyfreithiwr ym 1990. Dilynodd yrfa fel Cyfreithiwr Ymgyfreitha gyda phractis rhanbarthol mawr yng Nghaer a Gogledd Cymru. Fe’i benodwyd yn Ddirprwy Farnwr Rhanbarth yn 2005 ac yn Farnwr Rhanbarth yn 2013, wedi’i leoli yn Llys Sirol Wrecsam. Yn ogystal â’i waith BPC, ef hefyd yw Barnwr Costau Rhanbarthol Gogledd Cymru yn ogystal â Barnwr Goruchwylio ar gyfer Dirprwy Farnwyr Rhanbarth ar Gylchdaith Cymru. Mae’n siaradwr Cymraeg rhugl ac yn gallu cynnal gwrandawiadau’n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg.


DJ Jake PrattDJ Pratt

District Judge Pratt was appointed 2018 to sit in Swansea, Haverfordwest and Aberystwyth. He formerly practiced as a barrister in  Swansea which practice included chancery, commercial and construction claims, as well as acting for insurance companies in fraud claims.

Y Barnwr Rhanbarth Pratt

Penodwyd y Barnwr Rhanbarth Pratt yn 2018 i eistedd yn Abertawe, Hwlffordd ac Aberystwyth. Arferai ymarfer fel bargyfreithiwr yn Abertawe mewn practis a oedd yn delio â hawliadau siawnsri, masnachol ac adeiladwaith, yn ogystal â gweithredu ar ran cwmnïau yswiriant mewn hawliadau twyll.